Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

rzzkropka
rzzkropka
0106 f683
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
rzzkropka
4870 552c
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
rzzkropka
6325 79d9 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
rzzkropka
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
rzzkropka
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
rzzkropka
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
rzzkropka
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawonderwall wonderwall
rzzkropka
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
rzzkropka
rzzkropka
3027 3046
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
rzzkropka
1312 7250
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
rzzkropka
I on tak szeptał mi to do ucha, a ja ze łzami w oczach zakochiwałam się w nim coraz bardziej. W takich momentach chciałam być dla niego wszystkim.
— Janusz Leon Wiśniewski, ZESPOŁY NAPIĘĆ
Reposted fromperseweracje perseweracje viakomplikacja komplikacja
rzzkropka
4613 c30a 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
rzzkropka
rzzkropka
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl