Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

rzzkropka
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaxsneakyx xsneakyx
rzzkropka
4277 907e 500
rzzkropka
1923 8afd
Reposted fromepi epi viayourheartbeat yourheartbeat

June 15 2017

rzzkropka
6376 c70b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawonderwall wonderwall
rzzkropka

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery

June 13 2017

0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viabrzask brzask
rzzkropka
9910 4eb0
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabrzask brzask
rzzkropka
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty
rzzkropka
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayveee yveee
rzzkropka
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viayveee yveee
rzzkropka
2716 5e71
Reposted fromanaa anaa viawonderwall wonderwall
rzzkropka
8009 db37
Reposted frompolciak polciak viawonderwall wonderwall
rzzkropka

June 12 2017

rzzkropka
5716 27a7 500
Reposted frompersempre persempre viacammycat cammycat
rzzkropka
I nachodzi mnie ta chwila, że brakuje mi w łóżku mężczyzny. Żeby móc się do niego przytulić, żeby osłonił mnie przez tym dorosłym życiem, żeby się porozkoszować ciepłem drugiej osoby. Żeby się z nim kochać i wiedzieć, że stoi za tym fascynacja jakaś, jakieś uczucie. Nie układ, że bzykamy się i wychodzi, bo i takie układy są, właśnie."
— Pokolenie ikea
Reposted frompure-bliss pure-bliss
rzzkropka
rzzkropka
0837 a761
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacammycat cammycat
rzzkropka
5961 2969 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaadurowe adurowe
rzzkropka
7588 35bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimpulsivee impulsivee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl