Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2019

rzzkropka
rzzkropka
5540 e777 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalexandrious alexandrious
rzzkropka
rzzkropka

May 29 2019

rzzkropka
3475 d8b6 500
Reposted fromlaters laters viamefir mefir
rzzkropka
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
rzzkropka
3418 640c 500
Reposted fromhare hare viacompletelydifferent completelydifferent
2024 19f1 500
rzzkropka
Wierzyć to znaczy nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku.
— Jan Twardowski
rzzkropka
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayourheartbeat yourheartbeat
rzzkropka
Reposted fromshakeme shakeme viayveee yveee
rzzkropka

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viayveee yveee
rzzkropka
2374 ef77 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viayveee yveee

May 26 2019

rzzkropka
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
6344 2eb8
Reposted frombrumous brumous viamefir mefir
rzzkropka
rzzkropka
4556 fa7f 500
Reposted fromnutt nutt viamefir mefir
rzzkropka
rzzkropka
5121 3cd8 500
Reposted frommoai moai viaalexandrious alexandrious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl