Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2019

rzzkropka
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: " Nie mam nic, bo miałam tylko jego?"
— Gabriela Gargaś
Reposted fromkonwalia konwalia viayveee yveee
rzzkropka
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viayveee yveee
rzzkropka

July 01 2019

rzzkropka
rzzkropka
5738 cf8e
rzzkropka
Miałem zamiar podejść do ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
rzzkropka
5738 cf8e
rzzkropka
4160 faa1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodprzykrywka podprzykrywka
rzzkropka
1999 a288 500
Reposted fromtowo85 towo85 viapodprzykrywka podprzykrywka
rzzkropka
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viapodprzykrywka podprzykrywka
rzzkropka
Reposted fromshakeme shakeme viarosalie rosalie
rzzkropka
Reposted frombesen besen
rzzkropka
Reposted frombesen besen
rzzkropka
Reposted frombesen besen
rzzkropka
Reposted frombesen besen
rzzkropka

June 28 2019

rzzkropka
rzzkropka
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viawonderwall wonderwall
6424 07c0 500

Linthal, Switzerland (by Dirk Dallas)

rzzkropka

Stanley Kubrick

Reposted fromnikotyna nikotyna viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl